ده تاکید کتابمقدس در مورد زنان

کلام خدا مملو از جملات تاکیدی قدرتمند برای زنان و مردان است، که میتوانیم آنها را به صورت روزانه در زندگی خود اعلام کنیم و با اعلان این حقایق، شاهد جوانه زدن میوههای روحانی در درون خود باشیم.