درخشش زنان ایران

زنان، انسانهای درجه دو، ضعیف و ناتوان نیستند.  ظرافت یک زن، نشانه ضعف او نیست بلکه طرح ماهرانه خداوند در خلقت او می باشد.