ده تاکید کتابمقدس در مورد زنان

ده تاکید کتابمقدس در مورد زنان

کلام خدا مملو از جملات تاکیدی قدرتمند برای زنان و مردان است، که میتوانیم آنها را به صورت روزانه در زندگی خود اعلام کنیم و با اعلان این حقایق، شاهد جوانه زدن میوههای روحانی در درون خود باشیم.

درخشش زنان ایران

درخشش زنان ایران

زنان، انسانهای درجه دو، ضعیف و ناتوان نیستند.  ظرافت یک زن، نشانه ضعف او نیست بلکه طرح ماهرانه خداوند در خلقت او می باشد.