هفت سین روحانی

عید باستانی نوروز، از نیاکان ما به یادگار مانده است. این عید، یادآور فرهنگ غنی و کهن در تاریخ جامعه بزرگ و فرهیخته ایران می باشد.