فقر در کتابمقدس

فقر در کتابمقدس

خدا محبت است. ذات پر محبت خدا در تضاد با بی تفاوتی میباشد . بدین خاطر او هرگز نسبت به شرایط نیازمندان و فقیران بی تفاوت نیست.