ده تاکید کتابمقدس در مورد زنان

کلام خدا مملو از جملات تاکیدی قدرتمند برای زنان و مردان است، که میتوانیم آنها را به صورت روزانه در زندگی خود اعلام کنیم و با اعلان این حقایق، شاهد جوانه زدن میوههای روحانی در درون خود باشیم.

درخشش زنان ایران

زنان، انسانهای درجه دو، ضعیف و ناتوان نیستند.  ظرافت یک زن، نشانه ضعف او نیست بلکه طرح ماهرانه خداوند در خلقت او می باشد.

فقر در کتابمقدس

فقر در کتابمقدس

خدا محبت است. ذات پر محبت خدا در تضاد با بی تفاوتی میباشد . بدین خاطر او هرگز نسبت به شرایط نیازمندان و فقیران بی تفاوت نیست.