ده حقیقت کتابمقدسی برای تکرار در زمان هایی که غمگین هستیم

هنگامی که در مقطعی از زندگی، غمگین و ناراحت هستیم یا از اتفاقاتی که ممکن است در آینده رخ دهند، در نگرانی و اضطراب به سر میبریم؛ احساس ناامیدی و تنهایی به سراغمان میآید و حتی حس میکنیم کلماتی برای دعا کردن نداریم .در این اوقات بهترین راهکار، خواندن کلام خدا است.

پانزده نقل قول ایمانی برای هر روز صبح خواندن

همه ما روزهایی را تجربه کرده ایم که بدون انگیزه و امید، صبح خود را آغاز کرده ایم. تمام روز، غرق درافکار پریشان خود بوده ایم و آن روز را به سختی به شب رسانده‌ایم. در این شرایط، نه تنها، کار مفیدی انجام ندادهایم؛ بلکه فرصت ها را هم از دست دادهایم و شبهنگام، با ناامیدی و اندوه به خواب رفتهایم. در چنین حالتی چه باید کرد؟

هفت سین روحانی

عید باستانی نوروز، از نیاکان ما به یادگار مانده است. این عید، یادآور فرهنگ غنی و کهن در تاریخ جامعه بزرگ و فرهیخته ایران می باشد.

ده تاکید کتابمقدس در مورد زنان

کلام خدا مملو از جملات تاکیدی قدرتمند برای زنان و مردان است، که میتوانیم آنها را به صورت روزانه در زندگی خود اعلام کنیم و با اعلان این حقایق، شاهد جوانه زدن میوههای روحانی در درون خود باشیم.